Společnost DELNET CZ s.r.o.

Ochrana osobních údajů

Vážení návštěvníci našich webových stránek, s ohledem na platnou legislativu Vás chceme informovat o zásadách zpracování Vašich osobních údajů.

Obecně

Údaje týkající se naší organizace, které na našich stránkách zveřejňujeme slouží výhradně k tomu, abyste nás mohli kontaktovat za účelem poptávky prací nebo sjednání schůzky. Neslouží k tomu, abyste nás kontaktovali za účelem nabídky zboží, služeb nebo provádění marketingových průzkumů. Chováme se k Vašim osobním údajům ohleduplně a zodpovědně.

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Delnet CZ s.r.o., Novohradská 1660, 370 08 České Budějovice, zastoupená Martinem Roučkou, jednatelem společnosti, tel. 739081126.

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodů nezbytných pro splnění smluvních obchodních podmínek, pro splnění zákonných podmínek, které nám ukládá naše platná legislativa.

Rozsah zpracovávaných údajů

Zpracováváme osobní údaje, které slouží k nabídce a dodání kvalitního díla, zpracování poptávky v rozsahu:

Jméno, příjmení (název organizace – firmy)

Jméno, příjmení a telefonní číslo zástupce firmy pro věci smluvní, technické

Fakturační adresa, korespondenční adresa, adresa místa plnění

IČ, DIČ

Číslo účtu

Telefonní číslo

E-mailová adresa

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje, které shromažďujeme předáváme třetím osobám pouze v případě, že máme tuto povinnost ze zákona (finanční úřad, živnostenský úřad, kontrolní a dozorové instituce) nebo plníme podmínky smlouvy (seznam subdodavatelů pro investora).

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje, které zpracováváme využíváme po dobu nezbytně nutnou dle účelu jejich použití:

Plnění smlouvy – po dobu platnosti smluvních záručních lhůt. Vždy přihlížíme k nejdelší době.

Účetní a daňové podklady – po dobu deseti let.

Vaše práva

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace. Máte právo vědět, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a k jakému účelu, máte právo žádat opravu těchto údajů. O tuto informaci můžete kdykoli požádat písemnou formou. Na této žádosti musí být uvedeno, kdo o informaci či změnu žádá a Váš podpis musí být úředně ověřen. Nejpozději do jednoho měsíce Vám tyto informace písemně sdělíme nebo je opravíme.

Pokud budeme zpracovávat údaje, které podléhají udělení Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat a žádat odstranění těchto údajů. Také tato žádost musí být písemná, musí obsahovat kdo odstranění osobních údajů žádá a jakých údajů se Vaše žádost týká, Váš podpis musí být úředně ověřen. Po obdržení této žádosti Vaše osobní data odstraníme do jednoho měsíce.

Máte právo podat stížnost na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Odkazy na legislativu:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017